Old communities, excluded women and change in Western Thrace (Thracian Greece, the Provinces of Xanthi, Rhodopi and Evros)

Old communities, excluded women and change in Western Thrace (Thracian Greece, the Provinces of Xanthi, Rhodopi and Evros)
QR Code

Old communities, excluded women and change in Western Thrace (Thracian Greece, the Provinces of Xanthi, Rhodopi and Evros)

This article is based on research conducted in Thrace, a Greek region bordering Turkey and Bulgaria. It highlights the complexity of the case of Thrace within the context of the Southern European immigration model. After presenting an overview of the region, the article goes on to analyse the histor...

Full abstract

Saved in:
Translated title: Antigues comunitats, dones excloses i canvi a la Tràcia occidental
Antiguas comunidades, mujeres excluidas y cambio en Tracia Occidental
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Natalia Ribas Mateos
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: English
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v60-ribas
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 60, (Year 2000).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v60n0.1035
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: This article is based on research conducted in Thrace, a Greek region bordering Turkey and Bulgaria. It highlights the complexity of the case of Thrace within the context of the Southern European immigration model. After presenting an overview of the region, the article goes on to analyse the historical context, the importance of international relations and the demographic interests that are present when adopting immigration policies. An integrated approach to policies is considered —those policies for minorities and those for the Pontian Greek immigrants— which represents the paradoxical strategies of Greek treatment of «difference».
Translated abstract: Aquest article està basat en una petita recerca feta a Tràcia, una regió grega fronterera amb Turquia i Bulgària. El text posa en relleu la complexitat del cas d’aquesta regió en el context d’un model d’anàlisi de la immigració per a l’Europa del sud. Un cop introduït el perquè de la selecció de Tràcia, l’article revisa el context històric, la importància de les relacions internacionals i els interessos demogràfics en l’adopció d’unes determinades polítiques d’immigració. L’article utilitza un enfocament integrat en què dos tipus de polítiques es prenen en consideració conjuntament: les polítiques socials que concerneixen les minories i les destinades als immigrants pòntics, la qual cosa exemplifica les paradoxals estratègies de la concepció oficial grega de la «diferència».
Este artículo está basado en una pequeña investigación realizada en Tracia, una región griega fronteriza con Turquía y Bulgaria. El texto pone de relieve la complejidad del caso de dicha región en el contexto de un modelo de análisis de la inmigración para la Europa del sur. Una vez introducido el porqué de la selección de Tracia, el artículo revisa el contexto histórico, la importancia de las relaciones internacionales y los intereses demográficos en la adopción de unas determinadas políticas de inmigración. El artículo utiliza un enfoque integrado en el que dos tipos de políticas son tomadas en consideración conjuntamente: las políticas sociales que conciernen a las minorías y aquéllas destinadas a los inmigrantes pónticos, lo que ejemplifica las paradójicas estrategias de la concepción oficial griega de la «diferencia».