Estat actual de la normativa catalogràfica. Primera part : l'escenari internacional

Estat actual de la normativa catalogràfica. Primera part : l'escenari internacional

Objectiu: Analitzar la situació actual de la normativa internacional de catalogació en els darrers anys per tal de determinar els motius que han provocat els canvis, els models i principis en què es fonamenten i les repercussions que poden tenir a curt o mitjà terminis en les eines de catalogaci...

Saved in:
Journal Title: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació
Author: Assumpció Estivill Rius
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: http://bid.ub.edu/22/estivill1.htm
Resource type: Journal Article
Source: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació; No 22 (Year 2009).
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya / Universitat de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Information Science --AMP-- Library Science
Abstract: Objectiu: Analitzar la situació actual de la normativa internacional de catalogació en els darrers anys per tal de determinar els motius que han provocat els canvis, els models i principis en què es fonamenten i les repercussions que poden tenir a curt o mitjà terminis en les eines de catalogació i també en els catàlegs. -- Metodologia: Anàlisi de contingut dels models FRBR, FRAD i FRSAR, dels Principis internacionals de catalogació, i de la reestructuració i actualització de la normativa ISBD. -- Resultats: Els motius que van iniciar la revisió i renovació de la normativa van ser bàsicament l'evolució de les tecnologies, el desenvolupament de noves formes de publicació i distribució electrònica i, també la necessitat d'abaratir els costos dels processos. Pel que fa a les tecnologies, s'anticipa que l'aplicació dels models FRBR, FRAD i FRSAR aportarà una flexibilitat als registres bibliogràfics i d'autoritats que els farà més adaptables a les tecnologies web. Respecte al desenvolupament de nous formats i de noves formes de publicació relacionades amb l'entorn digital i Internet, els documents de l’IFLA no el tracten explícitament. Finalment, i pel que fa a la qüestió econòmica, la possibilitat d'abaratir costos amb l'aplicació de la normativa que es derivarà dels models i principis és més aviat migrada. S'acompanya d'una revisió bibliogràfica a l'entorn dels models i la normativa analitzats. | Aim: To analyse the state of the art of international cataloguing rules in recent years to determine the reasons for change, the models and principles on which these changes are based, and their impact in the long or medium term on catalogue tools and catalogues themselves. -- Methodology: Content analysis of the FRBR, FRAD and FRSAR models, of the international cataloguing principles, and of the restructuring and updating of ISBD rules. -- Results: The reasons for the revision and renewal of the cataloguing rules were basically the evolution of technology, the development of novel publication and electronic distribution systems and the need to reduce process costs. As regards technologies, we expect that the application of the FRBR, FRAD and FRSAR models will make bibliographic and authority records more flexible and adaptable to web technologies. As for the development of new digital- and Internet-related formats and publication systems, this is not mentioned explicitly in IFLA documents. Finally, with regard to economic aspects, the application of the rules deriving from the models and principles will not significantly reduce costs. The paper includes a review of literature on the models and rules analysed.