L'experiència dels darrers vint anys: una anàlisi comparativa de les cerimonies olímpiques

L'experiència dels darrers vint anys: una anàlisi comparativa de les cerimonies olímpiques
QR Code

L'experiència dels darrers vint anys: una anàlisi comparativa de les cerimonies olímpiques

Des d'una aproximació antropològica, l'article presenta una reflexió sobre el significat cultural de les cerimònies d'obertura i clausura dels Jocs Olímpics. Les cerimònies olímpiques són un escenari privilegiat per analitzar els processos d'intercanvi cultural que es donen a nivell internacional. E...

Full abstract

Saved in:
Translated title: The Experience of the Last Twenty Years: a Comparative Analysis of the Olympic Ceremonies
La experiencia de los últimos veinte años: un análisis comparativo de las ceremonias olímpicas
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: John MacAloon
Language: Catalan
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v38-macaloon
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 38, (Year 1991).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v38n0.1607
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: Des d'una aproximació antropològica, l'article presenta una reflexió sobre el significat cultural de les cerimònies d'obertura i clausura dels Jocs Olímpics. Les cerimònies olímpiques són un escenari privilegiat per analitzar els processos d'intercanvi cultural que es donen a nivell internacional. En aquest sentit, l'autor elabora un model comparatiu que permet analitzar les diferències culturals que apareixen en ambdues celebracions olímpiques. En aquesta perspectiva, els Jocs Olímpics s'entenen com un sistema de representació múltiple que incorpora elements de ritual, joc, festival i espectacle. De totes aquestes categories, l'autor escull la de festival per posar en practica el seu model comparatiu, ja que aquesta contempla els elements clau de diversió, democràcia, igualitarisme i participació, cabdals per evidenciar les diferències culturals. L autor compara críticament les cerimònies de Los Angeles i Seül, i dóna algunes indicacions del que pot succeir a Barcelona. Les cerimònies dels Jocs Olímpics de 1992 s'enfronten al repte de representar el nou ordre mundial i el paper d'Espanya dins d'una Europa unida, així com també les relacions que existeixen entre l'Estat espanyol, Catalunya i Barcelona.
Translated abstract: From an antropological point of view, the article presents a reflection on the cultural significance of the Olympic Games. The olimpic ceremonies ara a privilaged scene in which to analyse the process of cultural exchange at an international level. In this sense, the author expands a comparative model which allows the analizise of the different cultures which appear at 60th olympic ceremonies. With this in mind, the olympics can be undesrtood as a system of multiple representation which incorporates elements of ritual, sport, festivals and spectacle. From all this categories the author chooses that of festival with which to develop his comparative model, having already discussed the key elements of diversions, democracy, egalitarianism and participation, essential in order to overcome the cultural differences. The author critically compares the ceremonies of Los Angeles and Seul, giving some indications on what could happen in Barcelona. The olympic ceremonies of 1992 face the task of representing the new world order and the position of Spain in a United Europe, as well as the relation between the spanisb State, Catalonia and Barcelona.
Desde una aproximación antropológica, el artículo presenta una reflexión sobre el significado cultural de los Juegos Olímpicos. Las ceremonias olímpicas son un escenario privilegiado para analizar los procesos de intercambio cultural que se dan a nivel internacional. En este sentido, el autor elabora un modelo comparativo que permite analizar las diferencias culturales que aparecen en ambas celebraciones olímpicas. Bajo esta visión los juegos se entienden como un sistema de representación múltiple que incorpora elementos de ritual, juego, festival y espectáculo. De todas estas categorías el autor escoge la de festival para poner en práctica su modelo comparativo, ya que esta contempla los elementos clave de diversión, democracia, igualitarismo y participación, centrales para evidenciar las diferencias culturales. El autor compara críticamente las ceremonias de los Angeles y Seúl, dando algunas indicaciones sobre lo que puede suceder en Barcelona. Las ceremonias de los Juegos Olímpicos de 1992 se enfrentan al reto de representar el nuevo orden mundial y el papel de España en una Europa unida, así como la relación que existe entre el Estado español, Cataluña y Barcelona.