Introduction: Why We Need an Analytical Sociological Theory

Introduction: Why We Need an Analytical Sociological Theory
QR Code

Introduction: Why We Need an Analytical Sociological Theory

Sociology has long lived in a stigmatized and pre-paradigmatic state that is highly counterproductive for its status as a scientific discipline. Analytical Sociological Theory (AST) constitutes an attempt to change that situation by clarifying sociological concepts and practices, as well as optimizi...

Full abstract

Saved in:
Translated title: Introducció: per què necessitem una teoria sociològica analítica
Introducción: por qué necesitamos una teoría sociológica analítica
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: José A. Noguera
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: English
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v80-noguera
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 80, (Year 2006).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v80n0.1767
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: Sociology has long lived in a stigmatized and pre-paradigmatic state that is highly counterproductive for its status as a scientific discipline. Analytical Sociological Theory (AST) constitutes an attempt to change that situation by clarifying sociological concepts and practices, as well as optimizing and systematizing good explanatory work in social sciences. This essay presents some basic epistemic and methodological principles of AST and discusses their implications for traditional or «pre-analytical» ways of understanding social science. Its main aim is to serve as an introduction to the articles on AST that are compiled in this issue of Papers.
Translated abstract: La sociologia ha viscut durant molt de temps en un estat estigmatitzat i preparadigmàtic que resulta altament contraproduent per al seu estatus com a disciplina científica. La teoria sociològica analítica (TSA) constitueix un intent de canviar aquesta situació, introduint un cert ordre en els conceptes i pràctiques sociològiques, i optimitzant i sistematitzant el bon treball d’explicació en les ciències socials. Aquest text presenta alguns supòsits epistèmics i metodològics bàsics de la TSA i en discuteix les implicacions per a les maneres tradicionals o preanalítiques d’entendre la ciència social. El seu objectiu principal és servir com a introducció als articles sobre la TSA reunits en aquest número monogràfic de Papers.
La sociología ha vivido durante largo tiempo en un estado estigmatizado y pre-paradigmático que resulta altamente contraproducente para su status como disciplina científica. La Teoría Sociológica Analítica (TSA) constituye un intento de cambiar esa situación, introduciendo un cierto orden en los conceptos y prácticas sociológicas, y optimizando y sistematizando el buen trabajo de explicación en las ciencias sociales. Este texto presenta algunos supuestos epistémicos y metodológicos básicos de la TSA y discute sus implicaciones para las maneras tradicionales o «pre-analíticas» de entender la ciencia social. Su principal objetivo es servir como introducción a los artículos sobre la TSA reunidos en este número monográfico de Papers.