L’elecció d’estudis i les expectatives de futur dels estudiants universitaris

L’elecció d’estudis i les expectatives de futur dels estudiants universitaris
QR Code

L’elecció d’estudis i les expectatives de futur dels estudiants universitaris

The qualitative side of a survey on university students halfway through their studies is presented here. The data have been gathered from some interviews and focus groups with students from four different degrees at the Autonomous University of Barcelona. More specifically, the following aspects aff...

Full abstract

Saved in:
Translated title: University students: Choice of studies and future expectations
La elección de estudios y las expectativas de futuro de los estudiantes universitarios
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Joan Llosada Gistau
Other Authors: Vanessa Morcillo Hernàndez;
Helena Troiano Gomà
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v75-llosada-morcillo-troiano
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 76, (Year 2005).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v76n0.1011
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: The qualitative side of a survey on university students halfway through their studies is presented here. The data have been gathered from some interviews and focus groups with students from four different degrees at the Autonomous University of Barcelona. More specifically, the following aspects affecting students’ living are studied: motivations, future expectations, life conditions and their social relations with their peers and lecturers. These variables allow us to identify different students’ profiles depending on which studies they are engaged in; we can also catch a glimpse of a changing portrait because of future expectations that is impinging on present orientations towards combining studies and work.
Translated abstract: En aquest article, s’exposa la vessant qualitativa complementària d’un estudi sobre els estudiants universitaris a la meitat de la seva carrera. Es fa a partir d’entrevistes i grups de discussió amb estudiants de quatre titulacions diferents de la Universitat Autònoma de Barcelona. En concret, s’emprèn l’estudi de diversos aspectes que afecten els estudiants, entre d’altres, les seves motivacions, expectatives de futur, condicions de vida i relacions socials amb companys i professors. El conjunt d’aquests aspectes permet identificar perfils diversos d’estudiants segons la titulació a la qual pertanyen, també es deixa entreveure un retrat de canvi davant les expectatives futures que afecta les orientacions actuals cap a la compaginació de treball remunerat i estudis.