Entre renúncies, temors i deures. Anàlisi de l’estructura motivacional del consum ecològic

Entre renúncies, temors i deures. Anàlisi de l’estructura motivacional del consum ecològic
QR Code

Entre renúncies, temors i deures. Anàlisi de l’estructura motivacional del consum ecològic

Segons algunes informacions, el consum ecològic ha experimentat, en els darrers anys, un augment notable entre alguns sectors de la societat. Tanmateix, les dades quantitatives de què disposem tal vegada no són prou adequades per determinar a què es refereixen les persones quan parlen de consum ecol...

Full abstract

Saved in:
Translated title: Among sacrifices, fears and responsibilities: Analysis of the motivational structure of ecological consumption
Entre renuncias, temores y deberes. Análisis de la estructura motivacional del consumo ecológico
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Marc Barbeta Viñas
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v100-n1-barbeta
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 100, No 1 (Year 2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.655
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: Segons algunes informacions, el consum ecològic ha experimentat, en els darrers anys, un augment notable entre alguns sectors de la societat. Tanmateix, les dades quantitatives de què disposem tal vegada no són prou adequades per determinar a què es refereixen les persones quan parlen de consum ecològic (més enllà de les definicions oficials), ni tampoc per comprendre què els empeny a comprar aquest tipus de productes. Amb el present treball, es pretén donar resposta a aquests interrogants a partir d’una proposta d’anàlisi sociomotivacional i d’un enfocament qualitatiu, amb l’aplicació de les tècniques del grup de discussió i l’entrevista oberta. L’objectiu fonamental és configurar l’estructura motivacional bàsica del consum ecològic, en la mesura que té la capacitat de revelar els distints processos motivacionals que regulen la imatge del que és ecològic i el seu consum. Constatem que, atenent que els productes ecològics es configuren com un símbol significativament i afectivament sobrecarregat, el fet d’adquirir-ne s’afirma com un fenomen particular i, en alguns aspectes, diferencial, dins de les formes de consum que predominen avui dia.
Translated abstract: According to some data sources, ecological consumption in recent years has experienced a notable increase among some sectors of society. However, quantitative data are perhaps not sufficiently adequate to determine what consumers refer to when they talk about ecological consumption (beyond the official definitions) or to understand why consumers of ecological products want this type of consumption. The aim of the present study is to answer these questions by means of a certain socio-motivational analysis and a qualitative approach with focus group and interview techniques. The objective is to set the basic motivational structure of ecological consumption, as this has the ability to reveal different motivational processes that govern the image of what ecology and consumption is. We find that insofar as ecological consumption is a significantly and emotionally overloaded symbol, it affirms that it is a particular phenomenon and in some aspects differential within the predominant forms of contemporary consumption.
Según algunas informaciones, el consumo ecológico ha experimentado, en los últimos años, un notable aumento entre algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, los datos cuantitativos con que contamos tal vez no sean muy adecuados para determinar a qué se refieren las personas cuando hablan de consumo ecológico (más allá de las definiciones oficiales), ni tampoco para comprender qué las empuja a comprar este tipo de productos. Con el presente trabajo se pretende dar respuesta a estos interrogantes a partir de una propuesta de análisis sociomotivacional y de un enfoque cualitativo, con la aplicación de las técnicas del grupo de discusión y la entrevista abierta. El objetivo fundamental es configurar la estructura motivacional básica del consumo ecológico, en la medida que tiene la capacidad de revelar los distintos procesos motivacionales que regulan la imagen de lo que es ecológico y su consumo. Constatamos que, dado que los productos ecológicos se configuran como un símbolo sobrecargado significativa y afectivamente, el hecho de adquirirlos se afirma como un fenómeno particular y, en algunos aspectos, diferencial, dentro de las formas de consumo que predominan hoy en día.