Los latinoamericanos y las instituciones públicas en España. Percepción social de colectivos extranjeros

Los latinoamericanos y las instituciones públicas en España. Percepción social de colectivos extranjeros
QR Code

Los latinoamericanos y las instituciones públicas en España. Percepción social de colectivos extranjeros

A partir de la proposta sobre els components de la societat civil de Pérez Díaz, s’analitzen els migrants estrangers com a partícips en la societat espanyola. L’estudi de les formes de participació que s’ha escollit és la inscripció administrativa i la relació amb l’Estat. Es busca detectar i analit...

Full abstract

Saved in:
Translated title: Els llatinoamericans i les institucions públiques a Espanya. Percepció social de col·lectius estrangers
Latin Americans and public administration in Spain. Social perception of foreign groups
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Graciela Sarrible
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Spanish
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v86-sarrible
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 86, (Year 2007).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v86n0.813
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: A partir de la proposta sobre els components de la societat civil de Pérez Díaz, s’analitzen els migrants estrangers com a partícips en la societat espanyola. L’estudi de les formes de participació que s’ha escollit és la inscripció administrativa i la relació amb l’Estat. Es busca detectar i analitzar les formes de resposta dels immigrants internacionals en aquest àmbit, la qual cosa constitueix una forma de relació amb les institucions, independentment de la seva situació amb l’autoritat i de la disposició o no de permisos de residència. La distribució dels estrangers es classifica per continent de nacionalitat i es destaca netament la participació de les persones d’Amèrica. Les fonts de dades són: el cens de 2001, les amnisties de 2000 i 2001 i els registres de residents. Els resultats a Catalunya mereixen una menció especial, a més de l’anàlisi a escala estatal. Els llatinoamericans són el grup amb un major nombre de persones pendents de regularització, que, malgrat això, han fet la inscripció voluntària al padró. Les persones d’altres continents no fan aquesta inscripció si la seva situació no és regular o, almenys, en la proporció que ho fan les persones provinents d’Amèrica. En el seu cas, la forma de relacionar-se amb les autoritats és independent de la seva situació administrativa (posseir o no el permís de residència).
Translated abstract: A partir de la proposta sobre els components de la societat civil de Pérez Díaz, s’analitzen els migrants estrangers com a partícips en la societat espanyola. L’estudi de les formes de participació que s’ha escollit és la inscripció administrativa i la relació amb l’estat. Es busca detectar i analitzar les formes de resposta dels immigrants internacionals en aquest àmbit. Constitueix una forma de relació amb les institucions, independentment de la seva situació amb l’autoritat i de la disposició o no de permisos de residència. La distribució dels estrangers es classifica per continent de nacionalitat i es destaca netament la participació de les persones d’Amèrica. Les fonts de dades són: el cens de 2001, les amnisties de 2000 i 2001 i els registres de residents. Els resultats a Catalunya mereixen una menció especial, a més de l’anàlisi a nivell estatal. Els llatinoamericans són el grup amb un major nombre de persones pendents de regularització, que, malgrat això, han fet la inscripció voluntària al padró. Les persones d’altres continents do fan aquesta inscripció si la seva situació no és regular o, almenys, en la proporció que ho fan les persones provinents d’Amèrica. En el seu cas, la forma de relacionar-se amb les autoritats és independent de la seva situació administrativa (posseir o no el permís de residència).
From the proposal about the components of the civil society by Perez Diaz, the foreign migrants as contributors in the Spanish society are analyzed. The administrative registration and the relation with the State has been studied as a participation form. One looks for to detect and to analyze the forms of answering of the international immigrants in this scope. It constitutes a form of relation with the institutions, independently of its situation with the authority and the disposition or not of residence permissions. The distribution of the foreigners is by nationality of continent and the participation of the people from America is clearly noticed. The data sources are: the Census of 2001, the Amnesties of 2000 and 2001 and the Registries of Residents. Special mention deserves the results in Catalunya, in addition to the analysis at level of Spain. The Latin Americans would display the greater amount of people waiting for an amnesty, who nevertheless have made the voluntary inscription in the Registration Office. The people from other continents do not make this inscription if its situation is not regulated; or at least not in the same proportion than that from the American people. In its case, the form to be related to the authorities is independent from its administrative situation (to have or not the residence permission).